Menu Stemmen

Reglementen

Gelezen het voorstel Sportverkiezing Oude IJsselstreek 2018

Overwegende dat;

De gemeente Oude IJsselstreek de nominatiecommissie heeft aangewezen om de sportpromotieprijs uit te reiken en kandidaten voor de sportman/vrouw/talent/ploeg en sporter met beperking te nomineren;

De sportverkiezing en de sportpromotieprijs kennen de volgende voorwaarden;

 

HOOFDSTUK 1

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. Gemeente: de gemeente Oude IJsselstreek.
  2. Nominatiecommissie: commissie die jaarlijks de sportpromotieprijs uitreikt en een winnaar selecteert en nomineert kandidaten voor de sportman/vrouw/talent/ploeg en sporter met beperking.
  3. Sport: alle activiteiten op het gebied van sport in de breedste zin van het woord.
 1. Kandidaten: natuurlijke personen en/of verenigingen, die een bijzondere bijdrage leveren of hebben geleverd voor de sport in de gemeente op het gebied van promotie van sport en woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Oude IJsselstreek.

 

HOOFDSTUK 2                 

De prijs

Artikel 2

 1. De kampioenenreceptie is onderdeel van de sportverkiezing.
 2. Voor de kampioenenreceptie komen in aanmerking alle individuen/ teams die een podiumplek hebben behaald op een Nederlands -, Europees -, of Wereld Kampioenschap op het brede terrein van sport.

Artikel 3
Er wordt een sportpromotieprijs uitgereikt tijdens de sportverkiezing.

 1. De sportpromotieprijs wordt uitgereikt voor promotie van de sport in de gemeente.
 2. De sportpromotieprijs stimuleert breedtesport.
 3. De sportpromotieprijs zet sportend Oude IJsselstreek op de kaart.
 4. De sportpromotieprijs is niet per definitie gerelateerd aan prestaties in de sport.
 5. De combinatie van en samenhang tussen bovenstaande criteria wordt meegenomen in de uiteindelijk keuze voor de winnaar van de sportpromotieprijs.
 6. De nominatiecommissie kiest de winnaar van de sportpromotieprijs.

Artikel 4

 1.     Tijdens de sportverkiezing wordt een prijs uitgereikt voor de:
 1. Verenigingen, organisaties, inwoners en de nominatiecommissie kunnen kandidaten voordragen in bovenstaande categorieën voor hun sportprestaties in het afgelopen jaar.
 2. De nominatiecommissie maakt uit de voorgedragen kandidaten een selectie van 3 kandidaten die in aanmerking voor de sportverkiezing van het jaar.
 3. Via stemming worden de categorieën volgens artikel 4.1 gekozen.

Artikel 5

 1. De kampioenen die uitgenodigd zijn voor de kampioenenreceptie worden gehuldigd tijdens de sportverkiezing die door de gemeente wordt georganiseerd. De kampioenen krijgen een tastbare herinnering (medaille/oorkonde e.d.).
 2. De sportpromotieprijs is een geldbedrag ter hoogte van € 1.000,–. Dit bedrag kan door de winnaar worden ingezet voor een gemeentelijk breedtesportproject naar keuze. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.
 3. De winnaars van de sportverkiezing ontvangen een blijvende herinnering.

 

HOOFDSTUK 3                  

De toekenning van de prijs

Artikel 6
De sportpromotieprijs kan worden toegekend aan natuurlijke personen woonachtig in en rechtspersonen die gevestigd zijn in de gemeente Oude IJsselstreek.

 1. De sportpromotieprijs kan aan natuurlijke personen postuum worden toegekend.
 2. Individuen of teams komen alleen in aanmerking voor de kampioenenreceptie als zij woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Oude IJsselstreek.

Artikel 7

 1. De sportverkiezing, de kampioenenreceptie en het uitreiken van de sportpromotieprijs wordt jaarlijks georganiseerd.
 2. De sportverkiezing, de kampioenenreceptie en de uitreiking van de sportpromotieprijs is een samenwerking tussen de Nominatiecommissie en de gemeente, waarbij de nominatiecommissie een leidende en coördinerende rol heeft.
 3. De sportpromotieprijs kan meer dan één keer door een persoon, team, of vereniging gewonnen worden.

Artikel 8

 1. De Nominatiecommissie kent de sportpromotieprijs toe aan een van de genomineerde kandidaten.
 2. Bij de huldiging tijdens de kampioenenreceptie en de uitreiking van de sportpromotieprijs wordt de wethouder sportzaken betrokken.
 3. De sportverkiezing, de kampioenenreceptie en de uitreiking van de sportpromotieprijs vindt plaats tijdens de sportverkiezingsavond van de gemeente.

 

HOOFDSTUK 4                  

De Nominatiecommissie

Artikel 9

 1. De nominatiecommissie bestaat uit vijf leden. Ieder lid heeft een stem. Bij stemming over de sportpromotieprijs moeten minimaal 3 leden van de commissie instemmen met de winnaar.
 2. Leden van de nominatiecommissie worden voorgedragen op basis van objectiviteit, kennis van het sportgebeuren in de gemeente Oude IJsselstreek en informatievoorziening.
 3. De buurtsportcoach, gebiedsmakelaar en de winnaar van vorig jaar nemen tenminste deel in de nominatiecommissie. Daarnaast bestaat de nominatiecommissie uit een journalist en een te werven vijfde lid.   
 4. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en wordt in uitvoeringswerkzaamheden gefaciliteerd door de gemeente.

Artikel 10

 1. De nominatiecommissie heeft tot taak ervoor te zorgen dat er kandidaten voor de sportpromotieprijs en sportverkiezing worden voorgedragen door verenigingen of aangedragen door de nominatiecommissie.
 2. De nominatiecommissie zorgt ervoor dat in samenwerking met de gemeente jaarlijks  een oproep wordt gedaan, tenminste via de lokale media en social media, zodat kandidaten voor de sportpromotieprijs en sportverkiezing kunnen worden aangemeld.  
 3. Leden van de nominatiecommissie kunnen geschikte kandidaten voor de sportpromotieprijs en sportverkiezing voordragen.
 4. De nominatiecommissie heeft tot taak de individuen of teams die een podiumplek hebben behaald op een Nederlands -, Europees -, of Wereld Kampioenschap uit te nodigen voor de kampioenenreceptie.
 5. PR en communicatie over de kampioenenreceptie, de sportpromotieprijs en de sportverkiezing vindt plaats in samenwerking met de gemeente.
 6. De leden van de commissie verplichten zich tot geheimhouding en objectiviteit.

 

HOOFDSTUK 5                  

Slotbepalingen

Artikel 11

 1. De waarde die de sportpromotieprijs vertegenwoordigt, wordt door de gemeente gefinancierd.
 2. De kosten voor het ontwerpen en realiseren van een tastbare (blijvende) herinnering worden door de gemeente gefinancierd.
 3. De organisatie- en administratiekosten die de kampioenenreceptie en de toekenning van de sportpromotieprijs en de prijs voor sportman/vrouw/talent/ploeg en sporter met beperking, met zich meebrengt worden door de gemeente gefinancierd.
 4. De sportverkiezing wordt jaarlijks op een wisselende (sport)locatie in de gemeente Oude IJsselstreek gehouden.
 5. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de gemeente.

Artikel 12
Dit reglement treedt in werking na vaststelling door het college.

 1. Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement Sportverkiezing gemeente Oude IJsselstreek”.

Onze categorieën